AML ZÁKON

Co je AML zákon?

Jde o zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon bývá také označován jako AML zákon na základě anglického označení pro frázi „proti praní špinavých peněz“ – „Anti Money Laundering“.
01.01.2021 nabyla účinnosti významná novela AML zákona, která transponuje tzv. 5. AML směrnici, tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015.

Dalším důležitým pojmem je tzv. AML vyhláška České národní banky č. 67/2018 Sb. Tato vyhláška upravuje mimo jiné požadavky na postupy provádění kontroly povinnými osobami.

Co znamená praní špinavých peněz?

Jedná se o činnosti, kterými lidé zakrývají nezákonný původ peněz a snaží se, aby tyto peníze působily jako peníze získané legálně.

Jako příklad uveďme provozovatele opravny aut, který přijímá za své služby platby v hotovosti, bez dokladu. Takový „podnikatel“ potom takto získané peníze vkládá v malých částkách na své bankovní účty. Tím je smísí s legálně získanými penězi na účtech. Za tyto „vyprané“ peníze si poté koupí třeba auto nebo dům.

Koho se AML zákon týká?

Vyjmenovaného okruhu osob, které při své podnikatelské činnosti mohou přijít do styku s praním špinavých peněz. Zákon o nich mluví jako o tzv. „povinných osobách“.

Jsem povinnou osobou?

Typickými povinnými osobami jsou banky a úvěrové instituce, osoby poskytující leasing, úvěry nebo peněžité zápůjčky.

Povinnou osobou jsou také osoby, které jako předmět svého podnikání nakupují nebo prodávají nemovité věci. Na druhou stranu, pokud nemovitost koupíte jako „obyčejný člověk“ nebo jako podnikatel, ale pouze v rámci vedlejší činnosti, povinnou osobou nejste. Povinnou osobou je tedy např. realitní kancelář nebo developer, oproti tomu povinnou osobou není podnikatel, který koupí nemovitost za účelem rozšíření obchodních prostor.

Povinnými osobami jsou dále obchodníci s použitým zbožím. To zahrnuje zastavárny, ale také autobazary, které se musí AML zákonem řídit, jak při výkupu vozidel, tak i při jejich prodeji.

Při určitých činnostech jsou povinnými osobami rovněž advokáti, daňoví poradci a osoby obchodující s uměleckými díly.

Povinnou osobou je také jakýkoliv podnikatel, který provádí obchod v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR a více.

Jaké jsou nejdůležitější AML povinnosti?

 1. Identifikace a kontrola klienta.
  Cílem identifikace a kontroly není odhalení konkrétní trestné činnosti nebo osob, které se jí dopouští. Výsledkem je zjištění, zda v daném případě existuje podezření, že situace představuje riziko praní špinavých peněz.
   
 2. Vypracování systému vnitřních zásad.
  Jde o interní dokument společnosti, ve kterém jsou uvedeny zásady, postupy a opatření v oblasti boje proti praní špinavých peněz.
   
 3. Určení kontaktní osoby pro komunikaci s Finančním analytickým úřadem (tzv. FAÚ).
  Některé povinné osoby mají dokonce povinnost volbu této osoby FAÚ ohlásit. Nesplnění ohlašovací povinnosti může být postiženo pokutou ve výši až 1 milion korun.

Kdy je třeba provést identifikaci?

Identifikaci klienta musí povinná osoba provést, pokud hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR. AML zákon uvádí i další situace, ve kterých je nutné klienta identifikovat.

Jak se identifikace provádí?

Základní princip je ověření totožnosti a podoby konkrétního člověka. Typicky se tyto údaje zjišťují z občanského průkazu či cestovního pasu. Toto platí i v případě, že klientem je společnost. Povinná osoba se pro účely identifikace společnosti nemůže spokojit jen s údaji získanými z obchodního rejstříku. Je nutné ověřit totožnost a podobu osoby, která za společnost jedná. Stejně se postupuje, když je klient (tj. člověk či společnost) zastoupen na základě plné moci. Klientem je ten, kdo uděluje plnou moc, ale k identifikaci se dostaví ten, kdo ho zastupuje. Identifikováni jsou oba, avšak podoba je ověřena jen u zastupující osoby.

Kdy je třeba provést kontrolu?

Kontrolu je nutno provést, když hodnota transakce dosáhne hodnoty 15 000 EUR nebo více. Stejně jako u identifikace, i u kontroly AML zákon uvádí více případů, kdy je třeba kontrolu uskutečnit.

Co kontrola obnáší?

Kontrola zahrnuje zejména získání informací o daném obchodu a podnikání klienta a přezkoumání zdrojů majetku, který má být předmětem obchodu.

V praxi klient vyplní povinnou osobou připravený AML formulář, kde uvede mj. informace o podnikání, zdroje příjmů (např. že majetek nabyl darováním) a k tomu dle okolností předloží dokumenty, kterými jeho prohlášení potvrdí (např. darovací smlouvu, výplatní pásky nebo výpis z účtu). Povinná osoba si tyto podklady vyhodnotí a posoudí.

U klienta - společnosti musí povinná osoba v rámci kontroly zjistit skutečného majitele z evidence skutečných majitelů a také zjistit společníky dané společnosti z výpisu z obchodního rejstříku.

Co je to AML dotazník?

Identifikace i kontrola se v praxi často provádějí pomocí tzv. AML dotazníků či formulářů, do kterých klienti vyplní všechny potřebné údaje.

Jak dlouho musím získané údaje uchovávat?

Získané údaje musí povinná osoba uchovávat po dobu deseti let.

Jak přistupovat ke klientům při provádění kontroly a identifikace?

Je žádoucí Vaše klienty seznámit s hlavními důvody identifikace a kontroly, abyste předešli tomu, že klient si Vaše jednání vyloží jako nedůvěru či dokonce šikanu. Nezapomeňte jim také vysvětlit, že důkladné plnění povinností snižuje šance zásahu do jejich obchodu někým zvenčí. Vaše činnost v žádném případě nenahrazuje povinnosti orgánů činných v trestním řízení.

Kdo je politicky exponovanou osobou?

AML zákon také požaduje, aby povinná osoba v rámci identifikace a kontroly zjistila, zda klient není politicky exponovaná osoba. To jsou osoby ve významné veřejné funkci nebo např. blízcí příbuzní takových osob. Politická exponovanost zvyšuje rizikovost obchodu zejména proto, že tyto osoby mohou být náchylnější ke korupci.

Jak postupovat při podezřelém obchodu?

Pokud podezření vznikne, musí povinná osoba podezřelý obchod nahlásit Finančnímu analytickému úřadu, který podnikne potřebné kroky. Právě Finanční analytický úřad je oprávněn k udělování vysokých pokut. Např. za nesplnění povinnosti identifikace a kontroly hrozí pokuta ve výši až 10 milionů korun, při opakovaném porušení až 30 milionů korun a u finančních institucí až 130 milionů korun.

Proč věnovat AML povinnostem pozornost?

Za porušení AML povinností hrozí vysoké pokuty. V nedávné době Finanční analytický úřad ve svém rozhodnutí udělil pokutu 150 000 Kč realitní kanceláři za neprovádění identifikace a kontroly. Konkrétní rozhodnutí si můžete přečíst zde. Jiné realitní kanceláři za porušování AML povinností hrozí pokuta ve výši 750 000 Kč.


Pokud chcete mít v AML zákoně jasno a znát Vaše konkrétní povinnosti, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu nebo nám rovnou zavolejte. Poradíme Vám, zda se AML zákonem musíte při svém podnikání řídit. Pomůžeme Vám se splněním všech povinností, které se na Vaši situaci vztahují a také pro Vás rádi zpracujeme AML dotazníky, které poté použijete při identifikaci a kontrole Vašich klientů. Rádi pro Vás zorganizujeme i školení Vašeho týmu.