A zase to testování...

Všichni zaměstnavatelé jsou od 17.01.2022 povinni zajistit pravidelné samotestování zaměstnanců 2x týdně rychlým antigenním testem na pracovišti. Druhé testování musí proběhnout minimálně 3. den po prvním testování.

Testování se vztahuje na všechny zaměstnance nehledě na skutečnost, zda jsou očkováni či prodělali nemoc COVID-19. Jestliže zaměstnanec nebude v době testování přítomen na pracovišti, musí být otestován ihned při svém příchodu.

Zaměstnanci jsou povinno test na výzvu zaměstnavatele podstoupit. Povinnost podstoupit testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří podstoupili:

  • v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem;
  • v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test s negativním výsledkem (provedený zdravotnickým pracovníkem); nebo
  • preventivní testování u jiného zaměstnavatele.

Pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test, je postup následující:

  • zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušné krajské hygienické stanici;
  • zaměstnanec je povinen nosit respirátor po celou dobu přítomnosti na pracovišti;
  • zaměstnanec je povinen dodržovat od ostatních osob rozestup alespoň 1,5 m; 
  • zaměstnanec se musí stravovat odděleně od ostatních osob (toto musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením).

Zaměstnavatelé jsou povinni vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů (datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny) a výsledek testu. Evidence musí být uchovávána po dobu 90 dnů. Zaměstnavatelé dále musí zaslat krajské hygienické stanici seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem.

Pokud je výsledek testu pozitivní, musí zaměstnanec o této skutečnosti bezodkladně informovat svého zaměstnavatele a opustit pracoviště. Zaměstnanci bude nařízena 5 denní karanténa krajskou hygienickou stanicí. První den po ukončení karantény, kdy bude zaměstnanec přítomen na pracovišti, má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnanci testování rychlým antigenním testem.

Zaměstnanec taktéž může za účelem vyvrácení pozitivního výsledku antigenního testu podstoupit PCR test. V případě negativního výsledku PCR testu bude karanténa zaměstnanci krajskou hygienickou stanicí ukončena.

Za účelem kompenzace nákladů na zajištění testování může zaměstnavatel žádat příspěvek ve stejném režimu, jako tomu bylo doposud.