Německý zákon o minimální mzdě - aktuální novinky z Německa

Dle německého zákona o minimální mzdě, který nabyl účinnosti dne 01.01.2015, má nejen německý, ale i zahraniční zaměstnavatel povinnost platit svým zaměstnancům, kteří pro zaměstnavatele vykonávají práci na území Německa, nejméně minimální mzdu ve výši 8,5 EUR/hod.

Ohledně plnění této povinnosti, která přidala vrásky na čele valné většině českých podnikatelů obchodujících s Německem, se v poslední době rozvinula živá diskuse. Někteří čeští zaměstnavatelé či jiné zainteresované osoby totiž na základě předchozích dílčích vyjádření německých úřadů zastávají takový výklad zákona o minimální mzdě, dle kterého by bylo možno na německou minimální mzdu (částečně) započíst zahraniční stravné, vyplácené zaměstnancům v souladu s českými právními předpisy, tzv. diety.

Advokátní kancelář Z/C/H Legal má k dispozici aktuální stanovisko německého Ministerstva práce a sociálních věcí z konce ledna 2016, dle kterého české zákonné zahraniční stravné vyplácené zaměstnanci při jeho služebních cestách do Německa není započitatelné na splnění povinnosti zaměstnavatele vyplatit zaměstnanci mzdu alespoň ve výši minimální mzdy dle německého zákona o minimální mzdě, a to ani částečně.

Dle výkladu německého Ministerstva práce a sociálních věcí tak má český zaměstnavatel povinnost platit svému zaměstnanci při jeho pobytu na území Německa mzdu ve výši nejméně 8,50 EUR/hod., a to bez ohledu na skutečnost, že zaměstnanci náleží dle české právní úpravy též zákonné zahraniční stravné.

Uvedeným stanoviskem by tak měly být zodpovězeny některé otázky a výkladové nejasnosti, které v poslední době trápí české podnikatele vysílající své pracovníky do Německa. Dle našeho názoru je nicméně zřejmé, že povinnosti českých zaměstnavatelů vyplácet svým zaměstnancům jak německou minimální mzdu, tak i tzv. diety dle českého práva, sledují obdobné cíle, a to zejména vyrovnat zvýšené náklady českých zaměstnanců spojené s jejich pobytem na území Německa. Tato zřejmá duplicita národních právních úprav české zaměstnavatele ve svém důsledku zcela neúměrně zatěžuje a v mnoha případech na ně má přímo likvidační účinky.

Z tohoto důvodu je dle našeho názoru nyní řada na české politické reprezentaci, aby přijala odpovídající legislativní kroky k odstranění či alespoň zmírnění zřejmého znevýhodnění a oslabení konkurenceschopnosti českých podnikatelů vysílajících své zaměstnance do Německa. I přes naše četné urgence směřované zejména na ústřední orgány státní správy však žádné kroky doposud učiněny nebyly.

Lze se domnívat, že Česká republika případné legislativní krok zřejmě nepodnikne minimálně do ukončení řízení o tzv. infringementu, které proti Německu zahájila v průběhu roku 2015 Komise EU z důvodu rozporu (části) německého zákona o minimální mzdě s právem EU. Řízení dosud nebylo ukončeno, přičemž podrobnosti o jeho průběhu nejsou zveřejňovány. V návaznosti na zahájení řízení Německo dočasně pozastavilo kontroly ve vztahu k tranzitu zahraničních dopravců přes Německo. V ostatních aspektech jsou nicméně dle našich informací kontroly plnění povinností zaměstnavatelů dle zákona o minimální mzdě ze strany německé celní správy i nadále prováděny, a to i přes probíhající řízení před Komisí EU.

Celou problematiku německé minimální mzdy a s tím spojeného zatížení českých zaměstnavatelů budeme tedy i nadále sledovat.

V případě, že stále nemáte vyřešenu Vaši pracovněprávní agendu související s vysíláním svých zaměstnanců do Německa, neváhejte nás kontaktovat.