Nezapomeňte, prosím, zajistit povinné testování zaměstnanců

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni zajistit testování zaměstnanců antigenním testem (samotestem/testem prováděným poskytovatelem zdravotních služeb) alespoň 1x za týden, a to poprvé nejpozději do 29.11.2021.

Testování nemusí podstupovat zaměstnanci:

- očkovaní proti onemocnění covid-19, pokud uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,

- po prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, u nichž uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

- pokud podstoupili v posledních 7 dnech test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to buď RT-PCR test nebo rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (provedený zdravotnickým pracovníkem).

Pokud zaměstnanec, na něhož se nevztahují výjimky, odmítne podstoupit test, je postup následující:

- zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost ohlásit místně příslušné krajské hygienické stanici;

- zaměstnanec je povinen nosit respirátor po celou dobu přítomnosti na pracovišti;

- zaměstnanec je povinen dodržovat od ostatních osob rozestup alespoň 1,5 m a

- zaměstnanec se musí stravovat odděleně od ostatních osob (toto musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením).

Zaměstnavatelé jsou povinni vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů (datum testování a jména osob, které k danému datu podstoupily test).

Pokud je výsledek testu pozitivní, je zaměstnanec povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat svého zaměstnavatele, opustit pracoviště a pokud test nebyl prováděn lékařem, tak informovat svého ošetřujícího lékaře (nebo za určitých podmínek závodního lékaře či hygienickou stanici), kteří mají povinnost bezodkladně vyžádat konfirmační RT-PCR test. Nepřítomnost na pracoviště do výsledku konfirmačního testu je překážkou na straně zaměstnavatele (tj. s náhradou mzdy).