Stanovisko německého MPSV pro ZCH

Ve Spolkové republice Německo nabyl dne 01.01.2015 účinnosti zákon o zavedení plošné minimální mzdy – Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG). Podle tohoto zákona má být všem zaměstnancům, kteří na území Spolkové republiky Německo vykonají pro svého zaměstnavatele práci, vyplacena mzda ve výši nejméně 8,50 EUR hrubého za každou odpracovanou hodinu. Zákon přitom nerozlišuje, jestli je zaměstnavatel německý či zahraniční subjekt, tj. zda má zaměstnavatel sídlo v nebo mimo Spolkovou republiku Německo. Vedle značného finančního dopadu na všechny české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci alespoň část pracovní doby odpracují na území Spolkové republiky Německo (ať již se jedná o dopravce, stavební podnikatele, cestovní kanceláře či obchodní zástupce) představuje zákon pro zaměstnavatele také značnou administrativní zátěž. Za nedodržení zákona přitom hrozí značný finanční postih (zákon počítá s ukládáním pokut až do výše 500.000,- EUR).

Vzhledem k tomu, že se ohledně výkladu a rozsahu působnosti zákona vedou – nejen v České republice - spory, požádala advokátní kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ německé ministerstvo práce a sociálních věcí o jeho písemné stanovisko k výkladu a aplikaci zákona. Toto oficiální stanovisko německého ministerstva práce a sociálních věcí obdržela advokátní kancelář ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ jako jedna z prvních v České republice. Jedná se o jasný a výstižný pohled německých orgánů na rozsah aplikace zákona. Mimo jiné se pak toto stanovisko zabývá také souběhem německé minimální mzdy a zahraničního stravného poskytovaného zaměstnavatelem či ručením objednatele a možností smluvního vyloučení tohoto ručení.

Německý zákon o zavedení plošné minimální mzdy je v současné době předmětem právních analýz a protestů státních orgánů a sdružení zaměstnavatelů napříč celou Evropou. Souladem tohoto německého zákona s právními předpisy Evropské unie se bude nyní zabývat také Evropská komise (následně případně také Soudní dvůr Evropské unie).