Účastníkům zakázaných kartelů hrozí žaloby na náhradu škody

Sbírka zákonů se letos rozšíří o zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Do konce roku 2016 je totiž nutné začlenit do českého práva směrnici 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži.

I v současné době je možné uplatňovat u českých soudů nárok na náhradu škody způsobené porušením předpisů na ochranu hospodářské soutěže, a to podle obecných pravidel o náhradě škody. Takové žaloby jsou však zcela výjimečné. Přijetí samostatného zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže však může tuto situaci změnit a soutěžitelé se budou muset v budoucnu mít na pozoru nejen před veřejnoprávním postihem ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ale i před nároky svých konkurentů či zákazníků na náhradu škody.

Nový zákon bude upravovat nejen rozsah náhrady škody, ale i zakotvovat presumpci vzniku škody, samostatně upravovat běh procesních lhůt včetně promlčení stejně jako některé aspekty dokazování. Cílem zákona je zajistit účinnější ochranu těm, kteří byli poškozeni porušením soutěžních pravidel, a posílit tak ochranu hospodářské soutěže v rovině soukromého práva. V současné době k návrhu zákona skončilo připomínkové řízení a zákon bude předložen ke schvalování. Vzhledem ke lhůtě pro provedení směrnice by zákon měl nabýt účinnosti nejpozději na konci roku 2016.