Změny v zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách

Dne 14.01.2017 nabyde účinnosti historicky první novela zákona o obchodních korporacích. Novela přináší změnu pouze v jediné oblasti, a to v zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností. Zákon o obchodních korporacích ve znění do 13.01.2017 jednoduše stanovil, že neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy a tyto členy volí a odvolává valná hromada. Od 14.01.2017 bude i nadále platit, že neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy. Změnou však je, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi, jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. Zároveň v společnosti, jež má více než 500 zaměstnanců  v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší, než počet členů volených valnou hromadou. Dále mohou stanovy určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti. Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci mohou být zaměstnanci odvoláni.

Společnosti s více než 500 zaměstnanci mají  na přizpůsobení stanov této novele 2 roky ode dne její účinnosti (tj. do dne 14.01.2019). Pokud tak společnost neučiní, vyzve jí rejstříkový soud ke splnění této povinnosti v přiměřené lhůtě. Jestli tak prodlévající společnost neučiní, může jí soud i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.