Novela stavebního zákona

Dne 01.01.2018 nabude účinnosti rozsáhlá novela stavebního zákona. Novela stavebního zákona zejména zavádí nové povolovací řízení, tzv. společné řízení, které umožňuje vést společně územní a stavební řízení, což by mělo vést ke zrychlení celého procesu. Současně se pro společné řízení pro většinu záměrů (zejména soubor staveb) přenáší věcná příslušnost z obecných stavebních úřadů na speciální stavební úřady.

Novela nově stanovuje obsah závazného stanoviska. Dotčené orgány tak do budoucna budou moci klást jen takové podmínky, ke kterým je výslovně zmocňuje zákon a stanovené podmínky budou povinny odůvodnit. Závazné stanovisko již nebude možné napadnout v přezkumném řízení, ale pouze v odvolacím řízení proti konečnému rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko nebude možné zrušit po uplynutí doby 1 roku od jeho vydání.

Na základě novely stavebního zákona bude významně omezena účast spolků v řízeních dle stavebního zákona na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. Účast spolků na navazujících řízeních dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí však zůstává zachována. I spolky, které nebudou účastníky povolovacích řízení budou nadále legitimovány k podání správní žaloby vůči konečnému rozhodnutí, pokud se bude jednat o přezkum otázek souvisejících s ochranou životního prostředí.

Společně s novelou stavebního zákona je novelizováno více jak 40 souvisejících předpisů, mimo jiné také zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. V řízení o posouzení vlivů na životní prostředí již nebude možné podávat připomínky k posudku zpracovanému autorizovanou osobou, což by mělo urychlit celé řízení o 50 i více dnů.