Průvodce Nejvyššího státního zastupitelství k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob

V souvislosti s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim („ZTOPO“) vydalo Nejvyšší státní zastupitelství průvodce pro aplikaci § 8 odst. 5 tohoto zákona. Tímto ustanovením byl  s účinností od 01.12.2016 do právní úpravy vložen institut vyvinění právnické osoby z trestní odpovědnosti. Na jeho základě se právnická osoba trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaloží veškeré úsilí, které je na ní možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v §8 odst. 1 ZTOPO (statutární orgán, jeho člen, osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, resp. ten, kdo v právnické osobě vykonává kontrolní činnost či zaměstnanec právnické osoby) zabránila. Zákon ani průvodce pro aplikaci § 8 odst. 5 zákona obsah pojmu „veškeré úsilí“ nedefinuje.  Otázka vyvinění bude vždy posuzována přísně individuálně. Průvodce Nejvyššího státního zastupitelství však alespoň uvádí instrumenty zmírňující riziko vzniku trestněprávní odpovědnosti právnické osoby jako např. existence vnitřního předpisu (zakladatelská listina, organizační, pracovní a podpisový řád), pořádání vzdělávacích akcí směrujících k rozvoji znalostí vyžadovaných pro výkon dané pozice, sepsání etického kodexu, zabezpečení protikorupčního programu, zavedení compliance programu či zřízení instituce podnikového ombudsmana. Důležité bude rovněž posoudit vynaložení veškerého úsilí z hlediska firemní kultury. Orgány činné v trestním řízení budou zkoumat nejen existenci výše popsaných instrumentů, ale hlavně jejich skutečný odraz v rámci firemní kultury konkrétní právnické osoby.