Uzavíráte v rámci své obchodní praxe smlouvy s veřejnoprávními subjekty?

Pokud ano, pak od 01.07.2016 myslete na povinnost zveřejňovat smlouvy s těmito subjekty v registru smluv založeném nově zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona jsou všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávní celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávní celek a další instituce uvedené v zákonu o registru smluv povinny uveřejňovat v registru smluv všechny smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč bez DPH.

Zveřejnění smluv v registru přitom bude podmínkou nabytí jejich účinnosti. Pokud k uveřejnění smlouvy nedojde ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího uzavření, bude tato smlouva od počátku neplatná. Smlouvy uzavřené v období od 01.07.2016 do 01.07.2017 musí být do registru smluv vloženy, nesplnění této povinnosti ovšem zákon o registru smluv neúčinností / neplatností nesankcionuje.

Zákon o registru smluv stanoví celou řadu výjimek z uvedené publikační povinnosti. Příkladem takové výjimky jsou smlouvy uzavřené s fyzickými osobami mimo rámec jejich podnikatelské činnosti. Pokud by ovšem na základě takových smluv mělo dojít k převodu nemovitosti, vztahuje se povinnost zveřejnění i na ně. Předpokládá se přitom, že okruh výjimek se bude rozšiřovat.

Registr smluv bude online přístupný systém, jehož správcem i provozovatelem bude Ministerstvo vnitra. V současné době ještě není registr aktivní. Jeho spuštění však pro Vás sledujeme a budeme Vás o něm informovat.