Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Ochrana dat a zejména ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás nesmírně důležité, a proto bychom Vás rádi informovali o způsobech zpracování a ochrany osobních údajů, ke kterým dochází při přihlašování a následné účasti na webináři pořádaném společností Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, IČO: 272 22 861 (dále jen „Z/C/H Legal“).

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba, která Vaše osobní údaje zpracovává a určuje účel a prostředky jejich zpracování. Správcem osobních údajů pro účely pořádání webináře je společnost Z/C/H Legal.

Osobní údaje a způsob jejich získávání

Zpracování osobních údajů při pořádání webináře

Osobní údaje jsou nejen základní identifikační údaje o fyzické osobě, jako například jméno, adresa, telefonní číslo či datum narození, ale rovněž také IP adresa počítače a další lokační údaje.

Při Vaší účasti na webináři a po jeho skončení se automaticky shromažďují a generují nezbytné informace o Vaší účasti na webináři. Mimo jiné se v tomto případě jedná o „Participant Id“ přidělené Vám systémem, Vaše jméno a příjmení, „UserAgent“ (informace o softwarovém prostředí užitém pro účast na webináři: zejména operační systém, typ a verze prohlížeče), čas Vaší „akce“ (viz dále), Vaše „akce“ (připojení se – popř. opětovné připojení se – na webinář, opuštění webináře), Vaše „role“ (v tomto případě je Vaše role „účastník webináře“). Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci Vaší registrace na webinář. Tato data je možné přiřadit k Vaší osobě.

Při pořádání webináře tak dochází ke shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění Vaší účasti na webináři a za účelem jeho efektivního průběhu.

Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho registračního formuláře pro webinář v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a název organizace. Účelem takového zpracování je (i) zajištění Vaší účasti na webináři, (ii) zjištění Vašeho názoru na webinář a (iii) zasílání marketingových sdělení, zejména pozvánek na další webináře pořádané naší společností.

Právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou v tomto případě realizace webináře, náš oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Zpracovatelé osobních údajů

Uskutečnění webináře nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů Vašich osobních údajů.

Při pořádání webináře nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my.

Zpracovatelem při provozu webových stránek jsou zejména provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb, poskytovatelé služeb on-line konferencí/videohovorů (Microsoft Office 365, Microsoft Teams) a poskytovatelé vyhledávacích služeb, kteří Z/C/H Legal pomáhají při zlepšování a optimalizaci užití jejich platforem (např. Google Analytics, Mail Chimp).

Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vůči nám uplatňovat následující práva:

Právo na přístup

Na základě Vašeho práva na přístup máte právo na informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na informace týkající se jejich zpracování.

Součástí práva na přístup je rovněž právo na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. První kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Dojde-li z Vaší strany ke zneužití práva na přístup, např. opakovaným podáváním nedůvodných žádostí, jsme oprávněni před vyřízením takovéto žádosti od Vás požadovat uhrazení poplatku, který odpovídá administrativním nákladům na vyřízení žádosti.

Právo na opravu či doplnění

Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo na opravu Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V rámci práva na omezení zpracování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to po dobu, po kterou budeme ověřovat přesnost Vašich osobních údajů;

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu, po kterou budeme zkoumat oprávněnost Vaší námitky;

zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, ale současně si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali;

Vaše osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V rámci práva na výmaz máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme osobní údaje zpracovávali;

odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a my nemáme žádný další důvod pro jejich zpracovávání;

vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje jakýkoli jiný oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů;

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

byla nám uložena povinnost k vymazání Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud dále existují jiné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Jedná se o situaci, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků či splnění našich právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Právo odvolat souhlas

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat.

Právo vznést námitku

Proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku. Využijete-li Vašeho práva vznést námitku, nebudeme Vaše údaje zpracovávat, neprokážeme-li závažné oprávněné důvody pro pokračování v jejich zpracování či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Uplatníte-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se zkoumat nebudou.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že Vaše práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů byla při zpracování Vašich osobních údajů jakkoli porušena, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Uplatněním výše uvedených práv není Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakkoli dotčeno.

Uplatnění Vašich práv

Ve všech věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů či uplatnění jakéhokoli Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy office@zchlegal.cz či na doručovací adrese Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00.