Přehled služeb

Bankovní právo

 • příprava bankovních smluv a dalších smluv uzavíraných bankou 

 • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.

Cizinecké právo

 • registrace k pobytu v České republice

 • krátkodobá a dlouhodobá víza, výběr nejlepšího druhu pobytového oprávnění (právní pomoc během celého registračního procesu)

 • zpracování podkladů pro pracovní víza, zaměstnaneckou kartu, studentská víza a víza za účelem sloučení rodiny

 • krátkodobý a dlouhodobý pobyt (právní pomoc během celého registračního procesu)

 • trvalý a přechodný pobyt (právní pomoc během celého registračního procesu)

 • České občanství

 • mezinárodní a doplňková ochrana, azyl

 • zastupování před správními orgány a soudy (např. registrační proces, odvolání proti zamítnutí udělení azylu, odvolání proti zamítnutí udělení víza, předběžná vazba)

 • dotaz na schengenské záznamy

 • změna registračních údajů během pobytu, prodloužení víz

 • ukončení a zrušení povolení k pobytu

 • právní pomoc občanům Spojeného království v souvislosti s Brexitem 

Compliance, Risk a Corporate Governance

 • poradenství při tvorbě compliance programu

 • adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti

 • prevence trestní odpovědnosti právnických osob

 • prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu

 • řízení rizika korupce a podvodů

 • poradenství při nastavení corporate governance

Duševní vlastnictví a IT

 • registrace všech typů práv k duševnímu vlastnictví (průmyslové vzory, vynálezy a užitné vzory, ochranné známky)

 • e-commerce (doménová jména, spamy, internetová reklama, soutěže a loterie na internetu, provozování webových stránek apod.)

 • autorské právo

 • příprava licenčních smluv

 • zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví i v soudních řízeních

Energetické právo

 • komplexní právní poradenství v oblasti energetiky 

 • veškerá nezbytná smluvní dokumentace pro realizaci energetických děl, zejména fotovoltaických elektráren

 • vyjednávání s orgány státní správy ohledně energetických projektů včetně řešení všech povolení pro stavbu a provozování energetických děl

 • právní prověrky energetických děl (komplexní posouzení souladu výstavby i provozu s právním řádem)

 • zastupování v příslušných řízeních

Evropské právo

 • všeobecné právní poradenství v oblasti komunitárního práva 

 • právní poradenství v oblasti evropského soukromého práva (evropské ochranné známky, evropské společnosti)

 • zastupování klientů v řízeních před evropskými institucemi

Franchising

 • franchisingové smlouvy a související dokumentace

 • poradenství při master franchisingu

 • poradenství ohledně tzv. disclosure

 • poradenství při budování, provozování nebo restrukturalizaci franchisingové sítě

 • poradenství zájemcům o franchisu při vyjednávání s franchisorem

 • poradenství franchisorům při vyjednávání s franchisanty

 • posuzování smluvní dokumentace z hlediska případného narušování hospodářské soutěže

 • odborná stanoviska týkající se jakékoliv sféry franchisingu

Fúze a akvizice / Korporátní právo

 • due diligence obchodních korporací

 • zakládání, rušení a likvidace obchodních korporací

 • právní poradenství a příprava dokumentů pro veškeré korporátní záležitosti (zvyšování/snižování základního kapitálu, poskytnutí příplatků, příprava valných hromad, jmenování/odvolávání členů  orgánů obchodních korporací, apod.)

 • komplexní poradenství při realizaci přeměn obchodních korporací včetně přeshraničních fúzí

 • komplexní poradenství při akvizicích různých majetkových účastí (share deal, asset deal, koupě závodu či jeho části, pacht závodu či jeho části apod.)

 • nabídky převzetí

 • řešení vztahů s minoritními akcionáři

 • právní poradenství v oblasti koncernového práva

GDPR

 • právní audit zpracování osobních údajů ve společnosti včetně komplexní analýzy povinností dle GDPR

 • zajištění technického auditu osobních údajů ve společnosti

 • plán implementace GDPR včetně analýzy rizik

 • nastavení vnitřních procesů ve společnosti se zřetelem na zásady ochrany osobních údajů dle GDPR včetně proškolení zaměstnanců

 • revize smluvních vztahů s obchodními partnery a klienty (např. úprava obchodních podmínek a souhlasů se zpracováním osobních údajů)

 • revize vnitřních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů a compliance

 • nastavení odpovídajícího zabezpečení zpracování, uložení a předávání osobních údajů

 • plán pro případ porušení zabezpečení osobních údajů včetně reportingu

 • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Insolvence a restrukturalizace

 • výkon činnosti insolvenčního správce

 • příprava a podání insolvenčních návrhů

 • přihlašování a jiné uplatňování pohledávek v insolvenčních řízeních, uplatňování / přihlašování zajištění v insolvenčních řízeních

 • příprava strategie při vyjednáváních s insolvenčním správcem a ostatními věřiteli

 • zastupování klientů na schůzích věřitelů, 

 • zastupování v incidenčních sporech a jiných souvisejících řízeních

 • právní poradenství týkající se postupu v konkurzním či reorganizačním řízení

Investiční fondy a kolektivní investování

 • právní poradenství při zakládání a obchodní praxi investičních fondů, včetně registrace těchto fondů u České národní banky

 • zajišťování compliance investičních fondů

 • právní poradenství při realizaci investic do podílových fondů

 • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.

Leasing, úvěry a jiné financování

 • vzorové leasingové a úvěrové smlouvy

 • všeobecné obchodní podmínky

 • zajištění obchodů

 • právní prověrky financovaných projektů

 • odborná stanoviska týkající se této problematiky

 • poradenství při financování jednotlivých projektů včetně stanovení nejvhodnější struktury akvizice a financování projektu

 • poradenství při sanaci problematických projektů

Mediace

 • mediace

 • příprava na první setkání s mediátorem / mediační jednání

 • zastupování v průběhu mediace

 • příprava mediačních doložek do smluv 

Obchodní a občanské právo včetně vymáhání pohledávek

 • ustavování / zakládání právnických osob včetně všech forem obchodních korporací  a evropské společnosti

 • zajišťování oprávnění k podnikání (založení živnosti, koncese, speciální oprávnění dle různých právních předpisů)

 • právní poradenství týkající se podnikatelských seskupení, zejména koncernové právo včetně přípravy zpráv o vztazích a dalších souvisejících dokumentů 

 • dohody společníků

 • správa kapitálových společností, tj. zejména organizace valných hromad, poradenství při výkonu působnosti představenstva a dozorčí rady atd.

 • snižování a zvyšování základního kapitálu

 • zrušení a likvidace obchodních korporací

 • smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů obchodních korporací

 • příprava a vyjednávání všech typů smluv dle obchodního i občanského práva včetně prověřování již uzavřených smluv

 • příprava zajištění dluhů (ručení, zástavní smlouvy, finanční záruky, smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek, smlouvy o zajišťovacím převodu práva, přistoupení k dluhům, dohody o podřízenosti dluhu, vinkulace, zajišťovací směnky včetně dohod o vyplňovacím právu směnečném)

 • právo cenných papírů včetně práva směnečného a šekového

 • zakládání svěřenských fondů

 • správa a vymáhání pohledávek, zastupování před soudy i v exekučních řízeních

 • právní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele, poradenství týkající se přípustnosti reklamy a označování výrobků, příprava všeobecných obchodních podmínek, vzorových kupních smluv, záručních listů, informačních letáků apod.

 • zastupovaní ve sporech se spotřebiteli včetně zastupování v soudních řízeních

 • právní poradenství týkající se ochrany osobnosti, např. problematiky provozu kamerových systémů, tvorby databází atd.

Pojišťovací právo 

 • strategické poradenství pojišťovnám a pojištěným
 • právní analýza a interpretace pojistných podmínek
 • implementace nové legislativy do pojistných podmínek
 • zastupování ve sporech o plnění pojistného

Pracovní právo

 • vzorové pracovní smlouvy včetně smluv manažerských, vnitřní předpisy, pracovní řády

 • ukončování pracovních vztahů včetně přípravy nezbytné dokumentace

 • navržení optimální struktury udělování odměn a vyplácení odstupného

 • zastupování ve sporech se zaměstnanci

 • zastupování při jednáních s odborovými organizacemi včetně vyjednávání kolektivních smluv

 • právní poradenství týkající se zaměstnávání cizinců včetně zajišťování pracovních povolení a povolení k pobytu

 • kompletní právní prověrky pracovněprávních dokumentů a interních pracovněprávních struktur

 • školení ohledně všech otázek pracovního práva

Právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí

 • due diligence jednotlivých nemovitostí i celých projektů

 • příprava kupních smluv, smluv s developery a architekty, smluv o dílo, smluv o spolupráci, zástavních smluv či smluv o zřízení služebností, včetně smluv o smlouvách budoucích

 • vzorové nájemní smlouvy včetně smluv o smlouvách budoucích, vyjednávání s nájemci

 • veškerá dokumentace pro financování nemovitostí a nemovitostních projektů včetně zajišťovací dokumentace

 • navržení optimálního postupu pro realizaci developerských projektů

 • právní poradenství v oblasti územního plánování

 • právní poradenství týkající se restitučních nároků

 • zastupování v řízení EIA, jakož i v územních, stavebních a kolaudačních řízeních

 • právní poradenství v oblasti práva životního prostředí

Rekodifikace soukromého práva

 • aktualizace a úprava veškerých dokumentů v souladu s rekodifikací soukromého práva

 • příprava vzorových dokumentů odpovídajících nové právní úpravě

 • školení a stanoviska ohledně změn soukromého práva

Rodinné právo

 • právní poradenství ohledně předmanželských smluv

 • příprava rozvodových dokumentů – návrhy na rozvod manželství, dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí, o vypořádání majetkových vztahů atp.

 • zastupování v rozvodovém řízení

Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů

 • řešení sporů ze všech oblastí práva

 • zastupování v soudních i rozhodčích řízeních včetně mezinárodních arbitráží a zastupování před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva

 • posouzení možnosti úspěšnosti klienta v řízení resp. posouzení možnosti úspěchu nároků proti němu uplatňovaných

 • zastupování při smírném řešení sporů

 • zastupování v exekučním řízení

Soutěžní právo

 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí včetně zajišťování souhlasu Úřadu se spojováním soutěžitelů

 • posuzování dohod z hlediska narušování hospodářské soutěže

 • posuzování zneužití dominantního postavení soutěžitele včetně řešení sporů souvisejících se zneužitím dominantního postavení

 • posuzování veřejných podpor a zajišťování výjimek potřebných k jejich poskytnutí

 • kartelové dohody

 • poradenství týkající se otázek nekalé soutěže včetně problematiky nekalé a srovnávací reklamy, parazitování na pověsti jiného soutěžitele atd.

Správní právo

 • zastupování v řízeních před správními orgány

 • zastupování ve správním soudnictví

 • právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, včetně kompletní dokumentace týkající se ochrany osobních údajů a zastupování při registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • právní poradenství jednotkám územní samosprávy i státní správy

Trestní právo

 • zastupování poškozených v trestním řízení

 • právní poradenství v trestněprávní oblasti, zejména v problematice hospodářské a majetkové kriminality

 • příprava oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

Veřejné zakázky a dotace

 • zastupování v řízeních o veřejných zakázkách, včetně řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 • právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky, zejména doporučení nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, příprava zadávací dokumentace, právní podpora při posuzování a hodnocení nabídek apod.

 • právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky, zejména doporučení nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, příprava zadávací dokumentace, právní podpora při posuzování a hodnocení nabídek apod.

Reference

Ve všech uvedených právních oblastech vám rádi doložíme reference.