Přehled služeb

Bankovní a pojišťovací právo

 • příprava bankovních smluv a dalších smluv uzavíraných bankou 
 • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.
 • příprava a právní poradenství v oblasti pojistných smluv
 • uplatňování práv z pojistných smluv včetně řešení sporů

Cizinecké právo

 • registrace k pobytu v České republice
 • krátkodobá a dlouhodobá víza, výběr nejlepšího druhu pobytového oprávnění (právní pomoc během celého registračního procesu)
 • zpracování podkladů pro pracovní víza, zaměstnaneckou kartu, studentská víza a víza za účelem sloučení rodiny
 • krátkodobý a dlouhodobý pobyt (právní pomoc během celého registračního procesu)
 • trvalý a přechodný pobyt (právní pomoc během celého registračního procesu)
 • České občanství
 • mezinárodní a doplňková ochrana, azyl
 • zastupování před správními orgány a soudy (např. registrační proces, odvolání proti zamítnutí udělení azylu, odvolání proti zamítnutí udělení víza, předběžná vazba)
 • dotaz na schengenské záznamy
 • změna registračních údajů během pobytu, prodloužení víz
 • ukončení a zrušení povolení k pobytu
 • právní pomoc občanům Spojeného království v souvislosti s Brexitem 

Compliance, Risk a Corporate Governance

 • poradenství při tvorbě compliance programu
 • adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti
 • prevence trestní odpovědnosti právnických osob
 • prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu
 • řízení rizika korupce a podvodů
 • poradenství při nastavení corporate governance

Duševní vlastnictví a IT

 • registrace všech typů práv k duševnímu vlastnictví (průmyslové vzory, vynálezy a užitné vzory, ochranné známky)
 • e-commerce (doménová jména, spamy, internetová reklama, soutěže a loterie na internetu, provozování webových stránek apod.)
 • autorské právo
 • příprava licenčních smluv
 • zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví i v soudních řízeních

Energetické právo

 • komplexní právní poradenství v oblasti energetiky
 • veškerá nezbytná smluvní dokumentace pro realizaci energetických děl, zejména fotovoltaických elektráren
 • vyjednávání s orgány státní správy ohledně energetických projektů včetně řešení všech povolení pro stavbu a provozování energetických děl
 • právní prověrky energetických děl (komplexní posouzení souladu výstavby i provozu s právním řádem)
 • zastupování v příslušných řízeních

Evropské právo

 • všeobecné právní poradenství v oblasti komunitárního práva 
 • právní poradenství v oblasti evropského soukromého práva (evropské ochranné známky, evropské společnosti)
 • zastupování klientů v řízeních před evropskými institucemi

Franchising

 • franchisingové smlouvy a související dokumentace
 • poradenství při master franchisingu
 • poradenství ohledně tzv. disclosure
 • poradenství při budování, provozování nebo restrukturalizaci franchisingové sítě
 • poradenství zájemcům o franchisu při vyjednávání s franchisorem
 • poradenství franchisorům při vyjednávání s franchisanty
 • posuzování smluvní dokumentace z hlediska případného narušování hospodářské soutěže
 • odborná stanoviska týkající se jakékoliv sféry franchisingu

Fúze a akvizice / Korporátní právo

 • due diligence obchodních korporací
 • zakládání, rušení a likvidace obchodních korporací
 • právní poradenství a příprava dokumentů pro veškeré korporátní záležitosti (zvyšování/snižování základního kapitálu, poskytnutí příplatků, příprava valných hromad, jmenování/odvolávání členů  orgánů obchodních korporací, apod.)
 • komplexní poradenství při realizaci přeměn obchodních korporací včetně přeshraničních fúzí
 • komplexní poradenství při akvizicích různých majetkových účastí (share deal, asset deal, koupě závodu či jeho části, pacht závodu či jeho části apod.)
 • nabídky převzetí
 • řešení vztahů s minoritními akcionáři
 • právní poradenství v oblasti koncernového práva

GDPR

 • právní audit zpracování osobních údajů ve společnosti včetně komplexní analýzy povinností dle GDPR
 • zajištění technického auditu osobních údajů ve společnosti
 • plán implementace GDPR včetně analýzy rizik
 • nastavení vnitřních procesů ve společnosti se zřetelem na zásady ochrany osobních údajů dle GDPR včetně proškolení zaměstnanců
 • revize smluvních vztahů s obchodními partnery a klienty (např. úprava obchodních podmínek a souhlasů se zpracováním osobních údajů)
 • revize vnitřních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů a compliance
 • nastavení odpovídajícího zabezpečení zpracování, uložení a předávání osobních údajů
 • plán pro případ porušení zabezpečení osobních údajů včetně reportingu
 • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Insolvence a restrukturalizace

 • výkon činnosti insolvenčního správce
 • příprava a podání insolvenčních návrhů
 • přihlašování a jiné uplatňování pohledávek v insolvenčních řízeních, uplatňování / přihlašování zajištění v insolvenčních řízeních
 • příprava strategie při vyjednáváních s insolvenčním správcem a ostatními věřiteli
 • zastupování klientů na schůzích věřitelů, 
 • zastupování v incidenčních sporech a jiných souvisejících řízeních
 • právní poradenství týkající se postupu v konkurzním či reorganizačním řízení

Investiční fondy a kolektivní investování

 • právní poradenství při zakládání a obchodní praxi investičních fondů, včetně registrace těchto fondů u České národní banky
 • zajišťování compliance investičních fondů
 • právní poradenství při realizaci investic do podílových fondů
 • právní poradenství v oboru práva cenných papírů, včetně přípravy smluvní dokumentace pro převody cenných papírů a jejich derivátů či o jejich půjčky, zastavení, úschovy apod.

Leasing, úvěry a jiné financování

 • vzorové leasingové a úvěrové smlouvy
 • všeobecné obchodní podmínky
 • zajištění obchodů
 • právní prověrky financovaných projektů
 • odborná stanoviska týkající se této problematiky
 • poradenství při financování jednotlivých projektů včetně stanovení nejvhodnější struktury akvizice a financování projektu
 • poradenství při sanaci problematických projektů

Mediace 

 • mediace
 • příprava na první setkání s mediátorem / mediační jednání
 • zastupování v průběhu mediace
 • příprava mediačních doložek do smluv 

Obchodní a občanské právo včetně vymáhání pohledávek

 • ustavování / zakládání právnických osob včetně všech forem obchodních korporací  a evropské společnosti
 • zajišťování oprávnění k podnikání (založení živnosti, koncese, speciální oprávnění dle různých právních předpisů)
 • právní poradenství týkající se podnikatelských seskupení, zejména koncernové právo včetně přípravy zpráv o vztazích a dalších souvisejících dokumentů 
 • dohody společníků
 • správa kapitálových společností, tj. zejména organizace valných hromad, poradenství při výkonu působnosti představenstva a dozorčí rady atd.
 • snižování a zvyšování základního kapitálu
 • zrušení a likvidace obchodních korporací
 • smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů obchodních korporací
 • příprava a vyjednávání všech typů smluv dle obchodního i občanského práva včetně prověřování již uzavřených smluv
 • příprava zajištění dluhů (ručení, zástavní smlouvy, finanční záruky, smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek, smlouvy o zajišťovacím převodu práva, přistoupení k dluhům, dohody o podřízenosti dluhu, vinkulace, zajišťovací směnky včetně dohod o vyplňovacím právu směnečném)
 • právo cenných papírů včetně práva směnečného a šekového
 • zakládání svěřenských fondů
 • správa a vymáhání pohledávek, zastupování před soudy i v exekučních řízeních
 • právní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele, poradenství týkající se přípustnosti reklamy a označování výrobků, příprava všeobecných obchodních podmínek, vzorových kupních smluv, záručních listů, informačních letáků apod.
 • zastupovaní ve sporech se spotřebiteli včetně zastupování v soudních řízeních
 • právní poradenství týkající se ochrany osobnosti, např. problematiky provozu kamerových systémů, tvorby databází atd.

Pracovní právo

 • vzorové pracovní smlouvy včetně smluv manažerských, vnitřní předpisy, pracovní řády
 • ukončování pracovních vztahů včetně přípravy nezbytné dokumentace
 • navržení optimální struktury udělování odměn a vyplácení odstupného
 • zastupování ve sporech se zaměstnanci
 • zastupování při jednáních s odborovými organizacemi včetně vyjednávání kolektivních smluv
 • právní poradenství týkající se zaměstnávání cizinců včetně zajišťování pracovních povolení a povolení k pobytu
 • kompletní právní prověrky pracovněprávních dokumentů a interních pracovněprávních struktur
 • školení ohledně všech otázek pracovního práva

Právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí

 • due diligence jednotlivých nemovitostí i celých projektů
 • příprava kupních smluv, smluv s developery a architekty, smluv o dílo, smluv o spolupráci, zástavních smluv či smluv o zřízení služebností, včetně smluv o smlouvách budoucích
 • vzorové nájemní smlouvy včetně smluv o smlouvách budoucích, vyjednávání s nájemci
 • veškerá dokumentace pro financování nemovitostí a nemovitostních projektů včetně zajišťovací dokumentace
 • navržení optimálního postupu pro realizaci developerských projektů
 • právní poradenství v oblasti územního plánování
 • právní poradenství týkající se restitučních nároků
 • zastupování v řízení EIA, jakož i v územních, stavebních a kolaudačních řízeních
 • právní poradenství v oblasti práva životního prostředí

Rekodifikace soukromého práva

 • aktualizace a úprava veškerých dokumentů v souladu s rekodifikací soukromého práva
 • příprava vzorových dokumentů odpovídajících nové právní úpravě
 • školení a stanoviska ohledně změn soukromého práva

Rodinné právo

 • právní poradenství ohledně předmanželských smluv
 • příprava rozvodových dokumentů – návrhy na rozvod manželství, dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí, o vypořádání majetkových vztahů atp.
 • zastupování v rozvodovém řízení

Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů

 • řešení sporů ze všech oblastí práva
 • zastupování v soudních i rozhodčích řízeních včetně mezinárodních arbitráží a zastupování před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva
 • posouzení možnosti úspěšnosti klienta v řízení resp. posouzení možnosti úspěchu nároků proti němu uplatňovaných
 • zastupování při smírném řešení sporů
 • zastupování v exekučním řízení

Soutěžní právo

 • zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí včetně zajišťování souhlasu Úřadu se spojováním soutěžitelů
 • posuzování dohod z hlediska narušování hospodářské soutěže
 • posuzování zneužití dominantního postavení soutěžitele včetně řešení sporů souvisejících se zneužitím dominantního postavení
 • posuzování veřejných podpor a zajišťování výjimek potřebných k jejich poskytnutí
 • kartelové dohody
 • poradenství týkající se otázek nekalé soutěže včetně problematiky nekalé a srovnávací reklamy, parazitování na pověsti jiného soutěžitele atd.

Správní právo

 • zastupování v řízeních před správními orgány
 • zastupování ve správním soudnictví
 • právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, včetně kompletní dokumentace týkající se ochrany osobních údajů a zastupování při registraci správců osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právní poradenství jednotkám územní samosprávy i státní správy

Trestní právo

 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní poradenství v trestněprávní oblasti, zejména v problematice hospodářské a majetkové kriminality
 • příprava oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

Veřejné zakázky a dotace

 • zastupování v řízeních o veřejných zakázkách, včetně řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní poradenství pro zadavatele veřejné zakázky, zejména doporučení nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, příprava zadávací dokumentace, právní podpora při posuzování a hodnocení nabídek apod.
 • právní posouzení nabídky uchazeče o veřejnou zakázku s ohledem na splnění zákonných požadavků, ochrana uchazeče před nesprávným postupem zadavatele

Reference

Ve všech uvedených právních oblastech vám rádi doložíme reference.

Všechny reference