Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba, která Vaše osobní údaje zpracovává a určuje účel a prostředky jejich zpracování. Správcem osobních údajů je společnost Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář se sídlem Národní 973/41, PSČ: 110 00, Praha 1, IČO: 178 77 130.

Osobní údaje a způsob jejich získávání

Zpracování osobních údajů při provozu webové stránky

Při provozování naši webové stránky www.zchlegal.cz automaticky dochází ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů za účelem zjištění návštěvnosti či informací o provozu na webové stránce, zkvalitnění jejího obsahu a zajištění bezpečnosti a stability systému.

Váš internetový prohlížeč při vstupu na naši webovou stránku z technických důvodů automaticky poskytne data našemu webovému serveru. Jedná se o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití naší webové stránky.

Dále shromažďujeme a zpracováváme data o vašem chování na webu do analytického nástroje Google Analytics a do online reklamích systémů (Google Ads, Sklik, LinkedIn, Facebook, Smartemailing). Data v reklamních systémech využíváme pro vyhodnocování, optimalizaci, cílení nebo vylučování online reklamy. Zpracováváme datum a čas každé zobrazené stránky či události, zdroj vaší návštěvy, URL a titulek stránky či identifikaci dílčí události, provedené konverzní akce, typ, verzi a konfiguraci prohlížeče i operačního systému, vaši IP adresu, identifikační cookies uložené dílčími nástroji ve vašem prohlížeči.

Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho kontaktního formuláře v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně i telefonní číslo. Účelem takového zpracování je vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, přičemž osobní údaje jsou zpracovávány po dobu do vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

Zpracování osobních údajů při zasílání novinek

Pokud v rámci vyplnění kontaktního formuláře zaškrtnete políčko „Chci získávat novinky Z/C/H Legal“ nebo pokud zadáte svůj e-mail prostřednictvím pop-up okna s výzvou k odběru našich novinek, zařadíme Vás do našeho seznamu odběratelů novinek ohledně naší činnosti, pořádaných akcí a nabídky služeb zasílaných do Vaší e-mailové schránky. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr novinek Z/C/H Legal“ v patičce každého obdrženého e-mailu, nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu zchlegal@zchlegal.cz. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme po dobu 3 let. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů při pořádání webináře

Při pořádání webináře dochází ke shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění Vaší účasti na webináři a za účelem jeho efektivního průběhu.

Při Vaší účasti na našem webináři a po jeho skončení se automaticky shromažďují a generují nezbytné informace o Vaší účasti na webináři. Zejména se v tomto případě jedná o tzv. „Participant Id“ přidělené Vám systémem zajišťujícím provoz webináře, Vaše jméno a příjmení, tzv. „UserAgent“ (tj. informace o Vašem softwarovém prostředí užitém pro účast na webináři: zejména operační systém, typ a verze prohlížeče), Vaše „akce“ (tj. připojení se, popř. opětovné připojení se, na webinář, opuštění webináře), čas Vaší „akce“ a Vaše „role“ (v tomto případě je Vaše role „účastník webináře“). Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci Vaší registrace na webinář, a je možné je přiřadit k Vaší osobě.

Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho registračního formuláře pro webinář v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a název organizace. Účelem takového zpracování je (i) zajištění Vaší účasti na webináři, (ii) zjištění Vašeho názoru na webinář a (iii) zasílání marketingových sdělení, zejména pozvánek na další webináře pořádané naší společností. Právními tituly pro zpracování osobních údajů jsou v tomto případě (i) realizace webináře, (ii) náš oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje a (iii) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracováváme nejdéle po dobu 3 let.

Zpracování osobních údajů při výkonu advokacie

V souvislosti s výkonem advokacie (poskytováním právních služeb) zpracováváme osobní údaje výhradně za účelem poskytování právních služeb podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí.

Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, číslo OP), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) a finanční údaje (číslo bankovního účtu). Dále zpracováváme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí požadovaných právních služeb.

Pro potřeby svých klientů připravujeme tzv. newsletter, v němž své klienty informujeme o aktualitách v oblasti práva, novinkách ohledně naší činnosti, pořádaných akcí a nabídky služeb. Za účelem rozesílání newsletteru zpracováváme identifikační a kontaktní údaje našich klientů a to z titulu našeho oprávněného zájmu.

Při výkonu advokacie jsme též povinni plnit povinnosti jako povinná osoba dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), a to zejména při realizaci advokátní úschovy, poskytování vybraných služeb dle AML zákona a při plnění povinností souvisejících s identifikací a kontrolou klienta. Za tímto účelem zpracováváme zejména identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, adresa pobytu, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, doba jeho platnosti a kým byl průkaz vydán, v případě podnikající osoby také obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), kontaktní údaje, účetní údaje, informace o požadovaných službách a informace potřebné pro poskytnutí požadovaných právních služeb, informace o propojených osobách, informace o politicky exponované osobě nebo o uplatnění mezinárodních sankcí, informace o skutečném majiteli a další nezbytné údaje. Pro účely plnění povinností dle AML zákona jsme oprávněni pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace. Osobní údaje zpracováváme z titulu plnění našich právních povinností. Údaje zjištěné v souvislosti s plněním našich povinností dle AML zákona jsme povinni uchovávat po dobu 10 let od poskytnutí právní služby.

Zpracování osobních údajů při výkonu funkce insolvenčního správce

Při výkonu funkce insolvenčního správce shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje výlučně v souvislosti s insolvenčním řízením dlužníka, jehož jsme insolvenčním správcem, a s plněním povinností, které nám jako insolvenčnímu správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro veškeré činnosti související s výkonem funkce insolvenčního správce, pro zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení a pro vedení insolvenčního spisu.

V souvislosti s insolvenčním řízením zpracováváme osobní údaje dlužníka, které zahrnují zejména identifikační a kontaktní údaje a veškeré další údaje, které nám předal insolvenční soud. Dále též zpracováváme údaje o majetkových a rodinných poměrech, údaje o zaměstnání, či údaje, které nám byly poskytnuty třetími osobami v rámci jejich povinnosti poskytovat součinnost insolvenčnímu správci v souladu s § 43 s násl. insolvenčního zákona.

Zpracováváme též veškeré technické údaje související s komunikací s dlužníkem, tedy zejména datum, čas či délku trvání vzájemné komunikace, a případně i další údaje, které nám v průběhu naší komunikace dlužník sdělí, a které jsou významné z hlediska insolvenčního řízení. Dále zpracováváme i záznamy vzájemné komunikace s dlužníkem ve formě nahrávek telefonních hovorů a písemných záznamů. Na skutečnost, že telefonní hovor je monitorován, je dlužník vždy před zahájením hovoru upozorněn. Nepřejete-li si dlužník, aby byl telefonní hovor monitorován, může monitoring hovoru odmítnout před započetím hovoru a kontaktovat nás prostřednictvím e-mailové adresy insolvence@zchlegal.cz.

Doba zpracování osobních údajů v souvislosti s insolvenčním řízením je omezená na období, kdy údaje skutečně potřebujeme nebo jsme povinni je zpracovávat na základě právních předpisů. Výše uvedené osobní údaje budeme proto aktivně zpracovávat po dobu trvání insolvenčního řízení dotyčného dlužníka a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s právními předpisy.

Zpracovatelé osobních údajů

Provozování webových stránek, pořádání webinářů, vykonávat advokacii či činnost insolvenčního správce nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Každého potenciálního zpracovatele vždy pečlivě prověřujeme, a proto nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my.

Zpracovatelem při provozu webových stránek a pořádání webinářů jsou zejména provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb, poskytovatelé služeb on-line konferencí/videohovorů (Microsoft Office 365, Microsoft Teams) a poskytovatelé analytických, reklamních a marketingových služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci užití jejich platforem (např. Google Analytics, Google Ads, Smartemailing, Sklik, LinkedIn, Facebook). Dále reklamní, marketingové a analytické agentury, které nám pomáhají z rozvojem našeho webu, správou a provozem našich kampaní, sběrem a zpracováním našich dat.

Zpracovatelem při výkonu funkce insolvenčního správce jsou zejména provozovatelé služeb programové či technické podpory a poskytovatelé služeb souvisejících zejména s prodejem či zprostředkováním prodeje nemovitých věcí v insolvenčním řízení, nutných k výkonu funkce insolvenčního správce, kteří nám pomáhají zajistit řádný průběh insolvenčního řízení.

Zabezpečení webové stránky

Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby veškerá data, která nám poskytnete, byla chráněna jak před nevědomou, tak i úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Společnost Z/C/H Legal svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem. K zabezpečení webové stránky využíváme protokol SSL, který zajišťuje šifrování přenášených dat a autentizaci serveru pomocí digitálních certifikátů.

Cookies

Při provozu webových stránek používáme takzvané cookie soubory. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči, a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru.

Pomocí cookies je možné ukládat informace mezi přístupy na webovou stránku a tyto soubory webovému serveru, analytickému nebo reklamnímu systému umožňují znovu identifikovat prohlížeč návštěvníka, a tedy návštěvníka samého, popřípadě zachovat jeho identifikaci i po návštěvě webové stránky. Cookies, které používáme my, jsou:

 • funkční cookies – zprostředkovávají základní funkčnost webové stránky, která by nich nemohla plně fungovat (při absenci funkčních cookies by některé funkcionality webové stránky nepracovaly vůbec nebo jen omezeně);
 • analytické cookies – počítají návštěvnost webové stránky a sběrem statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a webovou stránku tak neustále vylepšovat;
 • marketingové cookies – shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy Vašim zájmům, a to na této webové stránce i mimo ni.

Pomocí Vašeho prohlížeče můžete Vaše cookies spravovat. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na Vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vůči nám uplatňovat následující práva:

Právo na přístup

Na základě Vašeho práva na přístup máte právo na informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na informace týkající se jejich zpracování.

Součástí práva na přístup je rovněž právo na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. První kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Dojde-li z Vaší strany ke zneužití práva na přístup, např. opakovaným podáváním nedůvodných žádostí, jsme oprávněni před vyřízením takovéto žádosti od Vás požadovat uhrazení poplatku, který odpovídá administrativním nákladům na vyřízení žádosti.

Právo na opravu či doplnění

Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo na opravu Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V rámci práva na omezení zpracování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

 • rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to po dobu, po kterou budeme ověřovat přesnost Vašich osobních údajů;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu, po kterou budeme zkoumat oprávněnost Vaší námitky;
 • zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, ale současně si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali;
 • Vaše osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V rámci práva na výmaz máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme osobní údaje zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a my nemáme žádný další důvod pro jejich zpracovávání;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje jakýkoli jiný oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • byla nám uložena povinnost k vymazání Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud dále existují jiné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Jedná se o situaci, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků či splnění našich právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Právo odvolat souhlas

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat.

Právo vznést námitku

Proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku. Využijete-li Vašeho práva vznést námitku, nebudeme Vaše údaje zpracovávat, neprokážeme-li závažné oprávněné důvody pro pokračování v jejich zpracování či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Uplatníte-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se zkoumat nebudou.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že Vaše práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů byla při zpracování Vašich osobních údajů jakkoli porušena, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7,  www.uoou.cz, který je dohledovým orgánem pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů. Uplatněním výše uvedených práv není Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakkoli dotčeno.

Uplatnění Vašich práv

Ve všech věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů či uplatnění jakéhokoli Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy zchlegal@zchlegal.cz či na doručovací adrese Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00.

Kontaktní osoba dle AML zákona

Advokátní kancelář Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář určuje dle ustanovení § 22 zákona č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, jako kontaktní osobu tj. osobu určenou k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem společníka advokátní kanceláře Mgr. Janu Hladkou Zilvarovou, e-mail: Jana.Hladka@zchlegal.cz, telefon: +420 724 557 460.