Informace pro spotřebitele

Cena za služby

Cena za poskytnuté služby (právní poradenství, překlady atd.) se vypočítává jako násobek hodinové sazby sjednané mezi klientem a Z/C/H Legal. Výše hodinové sazby je závislá na povaze poskytnuté právní služby, zejména na její obtížnosti, komplexnosti a časové náročnosti, jakož i na zkušenosti právníka, který službu poskytuje. Výše hodinové sazby bude vždy sdělena před zahájením jakékoliv činnosti pro klienta – spotřebitele.


Náklady administrativních služeb souvisejících s poskytováním právních služeb (telefon, fax, kopírování v obvyklém rozsahu atd.) jsou účtovány v paušální výši stanovené sjednaným procentem z vyúčtovaného honoráře.

Náklady na notáře, znalecké posudky, soudní a správní poplatky, náklady na kopie technických podkladů (např. geometrické a rozsáhlé technické plány) nebo kopie podkladů značného rozsahu jsou přeúčtovávány ve skutečné výši na základě příslušných dokladů.

Cestovní náklady jsou účtovány na základě skutečného počtu kilometrů částkou CZK 15,- za kilometr. Spotřebovaná paliva a opotřebení vozidel jsou v této částce již zahrnuty. Náklady na ubytování či náklady na leteckou či vlakovou přepravu jsou přeúčtovávány ve skutečné výši na základě příslušných dokladů.


Odměna je účtována měsíčně, na základě faktur splňujících náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů. Ke každé faktuře je připojen seznam poskytnutých právních služeb. Takový seznam bude obsahovat datum právní služby, krátký popis právní služby, jméno právníka, počet minut, hodinovou sazbu a výši odměny za poskytnutou právní službu na osobu. Faktury mají 15-denní lhůtu splatnosti.

Všechny výše uvedené částky jsou částky bez daně z přidané hodnoty.


Klient je dle § 20 odst. 4 zák. č. 85/1996, o advokacii, oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb kdykoliv, a to i bez udání důvodů.

Mimosoudní řešení sporů mezi klienty – spotřebiteli a advokáty

Z/C/H Legal informuje klienty – spotřebitele (tj. klienty, kteří jsou fyzickou osobou a zároveň nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 5.2.2016 k mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů mezi nimi a Z/C/H Legal vzniklých na základě smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

Podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů mezi advokáty a klienty – spotřebiteli jsou k dispozici na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.