POJIŠŤOVNICTVÍ

V Z/C/H Legal poskytujeme právní služby významným subjektům na českém i zahraničním pojistném trhu a rozumíme tak strategickým i každodenním problémům, kterým naši klienti čelí. Jako jeden z předních právních poradců v oblasti pojistného práva klademe velký důraz na dlouhodobé vztahy, které s našimi klienty budujeme, abychom mohli jejich podnikání skutečně přinést přidanou hodnotu.

Jak konkrétně Vám můžeme pomoci?

1.  Služby pro pojistitele a zajistitele

Poskytneme Vám komplexní poradenství v každé fázi životního cyklu pojistitele nebo zajistitele, od počátečního založení, získání potřebných licencí, přes finanční a tržní šetření, regulační poradenství i soudní a mimosoudní spory, až po akvizice a jiné změny kontroly a insolvenční záležitosti.

Naše služby Vám nabízíme při:

 • návrhu, revizích a sjednávání pojistných smluv a pojistných podmínek,
 • hledání nejvhodnějšího postupu při uplatňování pojistných událostí,
 • řešení neoprávněně vznesených nároků,
 • vymáhání regresní náhrady poskytnutého plnění na osobě odpovědné za způsobenou pojistnou událost i
 • opatřeních proti pojistným podvodům.

Našim klientům z řad pojistitelů a zajistitelů dále pomáháme řešit složité spory vyplývající ze všech druhů obchodních, pojistných i zajistných smluv. Zastupujeme je v celé škále soudních sporů, rozhodčích řízení a regulačních záležitostí, včetně sporů o uplatňování pojistného plnění, nároků souvisejících s porušením smlouvy, porušením fiduciární povinnosti, zlou vírou druhé smluvní strany, obchodními delikty, přestupky a v záležitostech ochrany spotřebitele a nekalé soutěže.


2.  Služby pro podnikatele, veřejný sektor a jiné organizace

Podnikatelům, subjektům veřejného sektoru i dalším organizacím poskytujeme komplexní poradenství při sjednávání pojistných smluv včetně revize pojistných podmínek i při sjednávání provozního pojištění.

Dále poskytujeme právní služby při:

 • porušení pojistných a jiných souvisejících smluv,
 • uplatňování nároků ve věci nesprávného postupu třetích osob v záležitostech souvisejících s likvidacemi pojistných událostí,
 • vyřizování pojistných událostí, včetně jejich uplatnění u pojistitele,
 • posuzování aplikace případných výjimek z pojištění,
 • krácení pojistného plnění i
 • jiných postupech pojistitelů směřujících ke snížení nároku pojistníka.

Naše klienty zastupujeme v široké škále soudních a jiných sporů vyplývajících z pojistných smluv, zejména ve sporech o nároky na odškodnění v případě újmy na zdraví, škody na majetku či náhrady finanční újmy.

Potřebujete řešit jakoukoli záležitost spojenou s pojištěním či zajištěním? Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu nebo nám rovnou zavolejte!