Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba, která Vaše osobní údaje zpracovává a určuje účel a prostředky jejich zpracování. Správcem osobních údajů pro účely provozu webové stránky a pro účely výkonu funkce insolvenčního správce je společnost Z/C/H Legal.

Osobní údaje a způsob jejich získávání

Zpracování osobních údajů při provozu webových stránek

Osobní údaje jsou nejen základní identifikační údaje o fyzické osobě, jako například jméno, adresa, telefonní číslo či datum narození, ale rovněž také IP adresa počítače a další lokační údaje.

Při Vaší návštěvě naší webové stránky se automaticky shromažďují informace o používání webové stránky a probíhá jejich vyhodnocování. Pro účely statistických šetření a k zajištění bezpečnosti a stability systému se tak na našem webovém serveru při každé návštěvě naší webové stránky vyhodnocují a ukládají určitá data. Váš internetový prohlížeč při vstupu na naši webovou stránku z technických důvodů automaticky poskytne data našemu webovému serveru. Mimo jiné se v tomto případě jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití naší webové stránky. Není možné, abychom tato data přiřadili k určité osobě.

Při provozování naši webové stránky tak dochází ke shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zjištění návštěvnosti či informací o provozu na webové stránce, jakož i za účelem zlepšení jejího obsahu.

Mimo výše uvedené shromažďujeme a zpracováváme pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našeho kontaktního formuláře v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně i telefonní číslo. Účelem takového zpracování je vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, přičemž osobní údaje jsou uloženy po dobu do vyřízení Vašeho dotazu či připomínky, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

Pokud zaškrtnete políčko „Chci získávat Z/C/H Legal newsletter“, zařadíme Vás do našeho seznamu odběratelů novinek. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr Z/C/H Legal newsletteru“ v patičce e-mailu, nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu zchlegal@zchlegal.cz.

Zpracování osobních údajů při výkonu funkce insolvenčního správce

Při výkonu funkce insolvenčního správce shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně v souvislosti s Vašim insolvenčním řízením a s plněním povinností, které nám jako insolvenčnímu správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro veškeré činnosti související s výkonem funkce insolvenčního správce, pro zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení a pro vedení insolvenčního spisu.

V souvislosti s Vašim insolvenčním řízením zpracováváme Vaše osobní údaje, které zahrnují zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a veškeré další údaje, které nám o Vás předal insolvenční soud. Dále též zpracováváme údaje o Vašich majetkových a rodinných poměrech, údaje o Vašem zaměstnání, či údaje, které nám byly poskytnuty třetími osobami v rámci jejich povinnosti poskytovat součinnost insolvenčnímu správci v souladu s § 43 s násl. insolvenčního zákona.

Zpracováváme též veškeré technické údaje související s naší vzájemnou komunikací, tedy zejména datum, čas či délku trvání vzájemné komunikace, a případně i další údaje, které nám v průběhu naší komunikace sdělíte, a které jsou významné z hlediska insolvenčního řízení. Dále zpracováváme i záznamy naší vzájemné komunikace ve formě nahrávek telefonních hovorů a písemných záznamů. Na skutečnost, že Váš telefonní hovor je monitorován, budete vždy před zahájením hovoru upozorněni. Nepřejete-li si, aby byl Váš telefonní hovor monitorován, můžete monitoring hovoru odmítnout před započetím hovoru a kontaktovat nás prostřednictvím e-mailové adresy insolvence@zchlegal.cz.

Doba zpracování osobních údajů v souvislosti s Vašim insolvenčním řízením je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Výše uvedené osobní údaje budeme proto aktivně zpracovávat po dobu trvání Vašeho insolvenčního řízení a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Z/C/H Legal newsletter

Na našich webových stránkách můžete prostřednictvím kontaktního formuláře požádat o zasílání našeho newsletteru, díky kterému obdržíte aktuality a informace o naší společnosti a dění v právním světě.

Prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v našem kontaktním formuláři, poté ověříme, zda o zasílání Z/C/H Legal newsletteru skutečně stojíte, resp. zda někdo nezneužil Vaši e-mailovou adresu. Pro ověření Vašeho zájmu Vám na e-mailovou adresu zadanou do kontaktního formuláře zašleme e-mail, jehož přijetí můžete potvrdit kliknutím na odkaz v něm uvedený. Po potvrzení přijetí tohoto e-mailu jste přihlášení k odběru našeho newsletteru.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr Z/C/H Legal newsletteru“ v patičce e-mailu, nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu zchlegal@zchlegal.cz.

Zpracovatelé osobních údajů

Provozování webových stránek, či vykonávat činnost insolvenčního správce nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů Vašich osobních údajů.

Při poskytování služeb a při výkonu funkce insolvenčního správce nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my.

Zpracovatelem při provozu webových stránek jsou zejména provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb a poskytovatelé vyhledávacích služeb, kteří Z/C/H Legal pomáhají při zlepšování a optimalizaci užití jejich platforem (např. Google Analytics, Mail Chimp).

Zpracovatelem při výkonu funkce insolvenčního správce jsou zejména provozovatelé služeb programové či technické podpory a poskytovatelé služeb souvisejících zejména s prodejem či zprostředkováním prodeje nemovitých věcí v insolvenčním řízení, nutných k výkonu funkce insolvenčního správce, kteří Z/C/H Legal pomáhají zajistit řádný průběh insolvenčního řízení.

Zabezpečení webové stránky

Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby veškerá data, která nám poskytnete, byla chráněna jak před nevědomou, tak i úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Společnost Z/C/H Legal svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem. K zabezpečení webové stránky využíváme protokol SSL, který zajišťuje šifrování přenášených dat a autentizaci serveru pomocí digitálních certifikátů.

Cookies

Při provozu webových stránek používáme takzvané cookie soubory. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči, a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru.

Pomocí cookies je možné ukládat informace mezi přístupy na webovou stránku a tyto soubory webovému serveru umožňují znovu identifikovat prohlížeč návštěvníka, a tedy návštěvníka samého, popřípadě zachovat jeho identifikaci i po návštěvě webové stránky. Cookies, které používáme my, jsou:

 • funkční cookies - zprostředkovávají základní funkčnost webové stránky, která by nich nemohla plně fungovat (při absenci funkčních cookies by některé funkcionality webové stránky nepracovaly vůbec nebo jen omezeně);
 • analytické cookies - počítají návštěvnost webové stránky a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a webovou stránku tak neustále vylepšovat;
 • marketingové cookies - shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy Vašim zájmům, a to na této webové stránce i mimo ni.

Pomocí Vašeho prohlížeče můžete Vaše cookies spravovat. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na Vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vůči nám uplatňovat následující práva:

Právo na přístup

Na základě Vašeho práva na přístup máte právo na informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na informace týkající se jejich zpracování.

Součástí práva na přístup je rovněž právo na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. První kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Dojde-li z Vaší strany ke zneužití práva na přístup, např. opakovaným podáváním nedůvodných žádostí, jsme oprávněni před vyřízením takovéto žádosti od Vás požadovat uhrazení poplatku, který odpovídá administrativním nákladům na vyřízení žádosti.

Právo na opravu či doplnění

Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo na opravu Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V rámci práva na omezení zpracování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

 • rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to po dobu, po kterou budeme ověřovat přesnost Vašich osobních údajů;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu, po kterou budeme zkoumat oprávněnost Vaší námitky;
 • zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, ale současně si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali;
 • Vaše osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V rámci práva na výmaz máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme osobní údaje zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a my nemáme žádný další důvod pro jejich zpracovávání;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje jakýkoli jiný oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • byla nám uložena povinnost k vymazání Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud dále existují jiné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Jedná se o situaci, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků či splnění našich právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Právo odvolat souhlas

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat.

Právo vznést námitku

Proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku. Využijete-li Vašeho práva vznést námitku, nebudeme Vaše údaje zpracovávat, neprokážeme-li závažné oprávněné důvody pro pokračování v jejich zpracování či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Uplatníte-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se zkoumat nebudou.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že Vaše práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů byla při zpracování Vašich osobních údajů jakkoli porušena, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Uplatněním výše uvedených práv není Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakkoli dotčeno.

Uplatnění Vašich práv

Ve všech věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů či uplatnění jakéhokoli Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy zchlegal@zchlegal.cz či na doručovací adrese Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, Praha 1, Národní 973/41, PSČ 110 00.