Kompenzace pro franchisanta

V posledních letech se řada soudních rozhodnutí v Německu zabývá otázkou poskytnutí kompenzace franchisantovi po ukončení franchisové smlouvy. Často se stává, že franchisor převezme obchodní činnost franchisanta, díky čemuž následně profituje z vybudované zákaznické základny. Otázkou je, zda na franchisanty může být analogicky aplikován režim obchodních zástupců, což by to znamenalo, že za určitých podmínek je franchisor povinen poskytnout franchisantovi kompenzaci za převzetí členské základny.

Doposud se soudy jednoznačnému rozhodnutí věci vyhýbaly, přičemž při rozhodování obdobných případů je základním kritériem pro aplikaci analogie integrace do obchodní organizace franchisora. Dokud není franchisant úzce začleněn v obchodní organizaci franchisora, není zde dle dosavadní praxe německých soudů důvod pro poskytnutí kompenzace.

Za účelem předcházení uvedeným problémům by si tedy obě smluvní strany měly ve franchisové smlouvě detailně sjednat pravidla a podmínky pro potencionální převzetí obchodní činnosti franchisanta.