Rozhodce nemůže jmenovat pouze jedna strana sporu

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 1098/2016 ze dne 08.11.2016 nelze platně ujednat v rozhodčí smlouvě takový způsob výběru rozhodce, kde rozhodci budou určeni pouze jednou stranou sporu. Ustanovení „výběr rozhodce ve sporu je na straně navrhovatele sporu“ je tedy nepřípustné. Neplatně sjednaný postup určení rozhodce rovněž zneplatní rozhodčí doložku jako celek. Způsob jmenování či určování rozhodců musí být vždy  „v souladu se zásadou rovnosti stran jako jedním ze základních procesních principů, na kterém je soudní i rozhodčí řízení postaveno.“